Kontakt ogólny

Burda International Polska

tel. (22) 3603 800
e-mail: lp.aidemadrub@tkatnok