REGULAMIN „Konkurs ekologiczny IKEA”

I Postanowienia ogólne

1. „Konkurs ekologiczny IKEA”, zwany dalej [„Konkursem"], którego organizatorem jest IKEA Retail sp. z o.o. z siedzibą w Jankach koło Warszawy, pl Szwedzki 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000091681, NIP 527-010-33-85. Organizator jest fundatorem nagród w Konkursie.
2. Konkurs, realizowany jest przez Burda Publishing Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wareckiej 11a, 00-034 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000022702, numer NIP: 526-10-03-709, Kapitał zakładowy Spółki 63.462.154,14 zł, zwanego dalej „Koordynatorem konkursu”.
3. Konkurs rozpoczyna się wraz z ukazaniem się magazynu Mój Piękny Dom wydanie 02-03/2010 tj. 13.01.2010 r. Informacja o konkursie zostanie zamieszczona także w wydaniu 04/2010 (na rynku 10.03.2010 r.). Konkurs trwa do 07.04.2010 r, do godziny: 00:00:00.
4. Nagrodami w konkursie jest 5 bonów na zakupy w sieci IKEA o wartości 100 pln każdy.
5. Wybór zwycięzcy nastąpi do 14.04.2010 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu i publikacja danych zwycięzców będzie miała miejsce w magazynie Mój Piękny Dom, wydanie 06/2010 (na rynku:12.05.2010 r.).

II Zasady Konkursu
1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy, współpracownicy Organizatora, Koordynatora, innych spółek powiązanych z Koordynatorem oraz najbliżsi członkowie ich rodzin (krewni w linii prostej, krewni w linii bocznej do drugiego stopnia i powinowaci do drugiego stopnia). Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie tylko po wyrażeniu zgody przez ich opiekunów prawnych, potwierdzonej notarialnie.
2. Przystąpienie do Konkursu następuje poprzez przesłanie w terminie obowiązywania konkursu odpowiedzi na pytanie: „Co robisz w swoim domu, żeby chronić środowisko?”. Odpowiedzi należy przesyłać na adres: Mój Piękny Dom, ul: Warecka 11a; 00-034 Warszawa z dopiskiem „Konkurs ekologiczny” lub e-mailem na adres: mpd-ikea@burdamedia.pl
3. Pod odpowiedziami należy podać swoje imię i nazwisko, adres, na który powinna zostać przesłana nagroda, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego.
4. Każdy uczestnik może tylko raz udzielić odpowiedzi na pytania.
5. Poprzez wysłanie e-maila lub wysłanie listu Uczestnik akceptuje treść Regulaminu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w Regulaminie dotyczące przeprowadzanego Konkursu. Jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora oraz Koordynatora konkursu.
6. Nagrodę w postaci bonu na zakupy w sieci IKEA o wartości 100 pln otrzyma osoba która najciekawiej odpowie na pytanie konkursowe.
7. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową. W skład komisji konkursowej wejdą: Marta Stefańska, Judyta Sawicka, Marta Podleśna.
8. Uczestnik ma prawo do otrzymania tylko jednej nagrody.
9. Opublikowanie listy zwycięzców nastąpi w miesięczniku Mój Piękny Dom wydanie 06/2010.
10. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową lub na jej równowartość pieniężną.
11. Zwycięzca, któremu została przyznana nagroda, nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osoby trzecie.
12. Zdobywca nagrody o tym fakcie zostanie poinformowany telefonicznie, a następnie drogą pocztową. Koordynator konkursu trzykrotnie podejmie próbę nawiązania kontaktu telefonicznego w ciągu 48 godzin od daty wyłonienia zwycięzcy.

III Postanowienia końcowe
1. Brak akceptacji Regulaminu Konkursu oraz niespełnienie warunków określonych w Regulaminie powodują automatyczną dyskwalifikację danego uczestnika Konkursu.
2. Biorąc udział w Konkursie, uczestnik oświadcza, iż ma świadomość, że udział w Konkursie wiąże się z podaniem przez uczestnika danych osobowych, które „Organizator” oraz „Koordynator” będzie przetwarzał na potrzeby realizacji Konkursu a także innych wyszczególnionych w pkt 4.
3. Biorąc udział w Konkursie, jego uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie w miesięczniku Mój Piękny Dom, imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania, jeżeli zostanie on jednym ze zwycięzców Konkursu.
4. Uczestnik Konkursu, podając swoje dane osobowe i przesyłając zgłoszenie do konkursu wyraża zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora konkursu oraz Koordynatora, jako administratora danych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora oraz Koordynatora działalnością, a także na otrzymywanie pod podany przez siebie adres informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora oraz Koordynatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
5. Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Koordynatora konkursu.
6. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z niniejszym Regulaminem, służy każdemu uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego.
7. Reklamacja jest dopuszczalna w formie pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji koordynatora. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pocztową na adres podany przez uczestnika Konkursu składającego reklamację.
8. Organizator zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie od chwili jego zamieszczenia na stronie: www.burdamedia.pl
9. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Koordynatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w zgłoszeniu. Organizator oraz Koordynator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
10. Organizator oraz Koordynator konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za działalność podmiotów świadczących usługi pocztowe lub telekomunikacyjne, w tym zapewniające dostęp do Internetu.
11. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu, chyba że wprost z Regulaminu wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.